Hidrobiyolojik Araştırmalar Dergisi

Articles


June 2010 · Volume 3 · Issue No. 1
ISSN 1308-4119
Contents

NİLGÜN KAZANCI

1 - 12

Contribution to the knowlege of Odonata (Insecta) fauna of Turkey: Eastern and Southeastern Anatolia

Türkiye Odonata (Insecta) faunasına katkılar: Doğu ve Güneydoğu Anadolu

NİLGÜN KAZANCI AND MUZAFFER DÜGEL

13 - 26

Determination of influenc of heavy metals on structure of benthic macroinvertebrate assemblages in low order Mediterranean streams by using canonaical correspondence analysis

Kanonik uyum analizi kullanılarak düşük nehir sıralı Akdeniz akarsularındaki taban büyük omurgasız toplulukları üzerine ağır metallerin etkilerinin belirlenmesi

NİLGÜN KAZANCI AND ÖZGE ERTUNÇ

27 - 36

Use of Simuliidae (Insecta, Diptera) species as indicators of aquatic habitat quality of Yeşilırmak River Basin (Turkey)

Simuliidae (Insecta, Diptera) türlerinin Yeşilırmak Nehri Havzası (Türkiye)’nın sucul habitat kalitesini belirlemede indikatör olarak kullanılmaları

EVRİM TAŞKIN, ZERRIN ÇAKI, MEHMET ÖZTÜRK, ERGÜN TAŞKIN AND OĞUZ KURT

37 - 50

Antimicrobial and antitumoural activities of marine algae


Deniz alglerinin antimikrobiyal ve antitümoral aktiviteleri


NAİME ARSLAN AND SEMRA İLHAN

51 - 64

Distribution and abundance of Oligochaeta (Annelidae) species and enviromental variables of Porsuk Stream (Sakarya River, Turkey)

Oligochaeta (Annelida) türlerinin Porsuk Çayı’ndaki (Sakarya Nehri, Türkiye) dağılımları, yoğunluğu ve Porsuk Çayı çevresel değişkenleri

BAŞAK ÖZ

65 - 72

New records of aquatic Empididae (Insecta, Diptera) from Turkey

Türkiye’den sucul Empididae (Insecta, Diptera) yeni kayıtları

SÖNMEZ GIRGIN AND NILGÜN KAZANCI

73 - 88

Biomonitoring of an urban stream (Ova Stream, Ankara, Turkey) using the Belgian Biotic Index

Kentsel bir akarsuyun (Ova Çayı, Ankara, Türkiye) Belçika Biyotik İndeks’i kullanılarak izlenmesi