Hidrobiyolojik Araştırmalar Dergisi

Articles


December 2008 · Volume 1 · Issue No. 2
ISSN 1308-4119
Contents

NİLGÜN KAZANCI AND MUZAFFER DÜGEL

73 - 80

Prediction of global climate change impact on structure of aquatic insect assemblages by using species optimum and tolerance values of temperature

Küresel iklim değişikliğinin sucul böcek topluluklarının yapısı üzerine etkisinin türlerin optimum ve tolerans sıcaklık değerlerinin kullanılması ile öngörülmesi

ÖZGE ERTUNÇ, GENCER TÜRKMEN AND NİLGÜN KAZANCI

81 - 92

Research on Simuliidae (Insecta, Diptera) Fauna of Yedigöller National Park (Bolu, Turkey)

Yedigöller Milli Parkı (Bolu, Türkiye) Simuliidae (Insecta, Diptera) Faunası üzerine bir araştırma

GENCER TÜRKMEN AND NİLGÜN KAZANCI

93 - 118

Water quality evaluation of reference sites by using saprobic index in some running waters in the province of Bolu

Bolu İli’ndeki bazı akarsuların referans istasyonlarının saprobik indeks kullanılarak su kalitelerinin değerlendirilmesi

NİLGÜN KAZANCI

119 - 128

Contribution to the knowledge of Odonata Fauna of Turkey: Central Anatolia

Türkiye Odonata Faunası’na katkılar: Orta Anadolu

NİLGÜN KAZANCI AND ÖZGE ERTUNÇ

129 - 144

Checklist of the Simuliidae (Insecta, Diptera) of Turkey

Türkiye’nin Simuliidae türlerinin kontrol listesi

NİLGÜN KAZANCI, GENCER TÜRKMEN, ÖZGE ERTUNÇ, YASEMİN GÜLTUTAN, PINAR EKİNGEN AND BAŞAK ÖZ

145 - 160

A research on water quality of Kelkit Stream using benthic macroinvertebrates and physicochemical variables

Kelkit Çayı’nın su kalitesinin bentik makro omurgasızlar ve fizikokimyasal değişkenler kullanılarak değerlendirilmesi

YASEMİN GÜLTUTAN AND NİLGÜN KAZANCI

161 - 164

Chironomidae (Diptera) Larvae Records from Yeşilırmak River, Turkey


NİLGÜN KAZANCI, MUZAFFER DÜGEL AND SÖNMEZ GİRGİN

165 - 206

The physico-chemical and biological characteristics of coastal crenogenic meromictic Lake Köyceğiz in Sout-Western Turkey between 1991 and 1993 and future management proposals

Türkiye’nin güneybatısındaki kıyısal krenojenik meromiktik Köyceğiz Gölü’nün 1991 ve 1993 yılları arasındaki fiziko-kimyasal ve biyolojik özellikleri ve geleceğe yönelik koruma önerileri

NİLGÜN KAZANCI, SÖNMEZ GİRGİN AND MUZAFFER DÜGEL

207 - 224

Research on the limnology of Bafa Lake in South-Western Turkey and climate change impacts

Türkiye’nin güneybatısında yer alan Bafa Gölü’nün limnolojisi ve iklim değişikliğinin etkileri üzerine bir araştırma